Photos of our Korat cats. Korat Cattery Smud-Khoi's Si-Sawat

Photos

Matriarch Smud-Khoi's Si-Sawat

Vissudha Napha Naramit
Breeder: Jean Marie Vandenbosch
Geniet van haar pensioen bij de familie De Bruyne
 


Our cats

(Photographer: Marc Goetstouwers)

Smud-Khoi's Si-Sawat Nim Lek

Breeder: Danielle Van Bruggen

Owner: Danielle Van Bruggen

Smud-Khoi's Si-Sawat Sumuna

Breeder: Danielle Van Bruggen

Owner: Danielle Van Bruggen

 

Ayram Dee-Waraporn (kater)

Breeder: Audhild Vikhamar

Owner: Danielle Van Bruggen

Smud-Khoi's Si-sawat Hwan-ci

Breeder: Danielle Van Bruggen

Owner: Danielle Van Bruggen

 

Doklao-Kobalt Quinn (kater, vader kittens 2013)

Owner: Josiane Massart

Warre & Quinn

Beste vrienden

 


Kittens

Litter 2021 (Ratana)

Litter 2021 (Ratana)

Litter 2005 (Visssudha)

Nim-lek, Yodrug, Anurak, Sunti

Litter 2006 (Visssudha)

Aad-sa-win, Nai-pon, Nai-pan

 

Litter 2008 (Visssudha)

Kaew-taa, En-doe, A-nu-sjaa

Litter 2008 (Nimlek)

Sumuna, Ziza, Kwahm-Sa-Nook, Yupa, Pranee

 

Litter 2010 (Nimlek)

Litter 2010 (Nimlek)

 

Litter 2010 (Sumuna)

Litter 2011 (Nim Lek)

Singh, Seux-khorng, Seux-da, Hyingklahay

 

Litter 2011 (Hwan-ci)

Kissa, Lek, Noi

Litter 2011 (Sumuna)

Tjai-die, Yin-die

 

Litter 2012 (Warre & Sumuna)

Litter 2012 (Warre & Hwan-ci)

 

Litter 2012 (Warre & Nim Lek)

Ri-aan

Litter 2012 (Warre & Nim Lek)

Lek-mie

 

Litter 2013

Litter 2013

 

Litter 2013


Shows

CFA 14/02/2010

 

 

BCF August 2009

 

 

BKV '94 Show 2007

 


Offspring

Smud-Khoi's Si-Sawat Kaew Taa

Smud-Khoi's Si-Sawat Nai-Pon

 

Smud-Khoi's Si-Sawat Ziza

Smud-Khoi's Si-Sawat Pranee

 

Smud-Khoi's Si-Sawat En-Doe

(Photographer: Olga van de Graaf)

Smud-Khoi's Si-Sawat En-Doe

 

Roon en Smud-Khoi's Si-Sawat Kwahm-sa-nook

Smud-Khoi's Si-Sawat A-Nu-Sjaa en Yupa